تمرینات جدید فوتبال - تمرین 9 

توضیح تمرین: بازیکن شماره 1 با بازیکن شماره 2 (یک دو) کرده و توپ را به شماره 3 پاس می دهد و به جای شماره 2 می رود .

شماره 2 با حرکت بدون توپ به سمت شماره 3 می رود.

شماره 3 با شماره 2 که به طرفش می آید (یک دو) کرده و پاس را به شماره 4 میدهد و به جای شماره 4 می رود.

شماره 2 هم به جای شماره 3 می رود.

شماره 4 هم بعد از دریافت توپ با حرکت پا به توپ به نقطه شروع تمرین می رود ...

تعداد مانع : 4 عدد

تعداد توپ : دلخواه

تعداد بازیکن : دلخواه

هدف : پاس و جابجائی ، پاس یک دو ، حرکت پا به توپ ...

نوشته شده توسط احسان فروتن | لينک ثابت | موضوع: تمرینات جدید فوتبال|[ رفتن به بالاي صفحه ] |

تمرینات جدید فوتبال - تمرین 8  

توضیح تمرین: بازیکن شماره 1 با بازیکن شماره 2 (یک دو) کرده و توپ را به شماره 3 پاس می دهد و به جای شماره 2 می رود .

شماره 2 با حرکت بدون توپ به سمت شماره 3 می رود.

شماره 3 توپ را به شماره 2 پاس میدهد و با حرکت بدون توپ به مانع خالی می رود .

شماره 2 توپ را با یک پاس عمق به مانع خالی که شماره 3 حرکت کرده پاس داده و به جای شماره 3 می رود.

شماره 3 بعد از دریافت توپ با حرکت پا به توپ به نقطه شروع تمرین می رود ...

تعداد مانع : 4 عدد

تعداد توپ : دلخواه

تعداد بازیکن : دلخواه

هدف : پاس و جابجائی ، پاس یک دو ، پاس عمقی ، حرکت پا به توپ ...

نوشته شده توسط احسان فروتن | لينک ثابت | موضوع: تمرینات جدید فوتبال|[ رفتن به بالاي صفحه ] |

تمرین بدنی کودکان 6 تا 10 سال  

 

 

 

توانائی جسمانی بچه ها در این سن محدودیت ها و بنیان کل تمرین را مشخص خواهد کرد
* بچه ها دارای قدرت شنوایی و بینائی بالائی هستند و به حرکت مدوام نیازمندند
* آنها دارای رشد با ثبات و تدریجی بدون اختلالات عمده می باشند که این امرکاربرروی هماهنگی و تعادل را توصیه می کند
*از نظر قدرت جسمانی کلیه ساختارهای آنها ضعیف است
*آنها به ندرت دارای توده عضلانی می باشند ورشد جسمانی آنها یکسان است
 
با در نظر داشتن این خصوصیات آمادگی جسمانی یک کودک بین 6 تا 10 سال باید بردقت  و هماهنگی حرکات و اشارات تاکید داشت
مهارت های مختلفی که می توان با بچه های 6 تا 10 سال کار کرد عبارتند از :

تعادل و هماهنگی ؛ قدرت ؛ سرعت ؛ استقامت و انعطاف پذیری

تعادل و هاهنگی
سن طلایی برای یادگیری توانائی مربوط به هماهنگی و تعادل 10 تا 14 سال می باشد
قدرت
کار برروی قدرت در این مرحله عملا غیر واقعی است و کار با وزن بدن خود شاگردان کافیست
سرعت
کار بر روی سرعت در این سن بسیار مهم است . البته تا زمانی که بازیکن دارای توده عضلانی در سنین بالاتر نشود سرعت حرکت به حد بهینه نخواهد رسید
استقامت
در این مرحله تمرین استقامت تقریبا باید منحصرا بربهبود ظرفیت هوازی متمرکز باشد
انعطاف پذیری
در این سن کار برروی انعطاف پذیری مهم است زیرا این توانائی تنها توانائی است که از سنین پائین شروع به تحلیل می کند

نوشته شده توسط احسان فروتن | لينک ثابت | موضوع: تمرین بدنی کودکان 6 تا 10 سال|[ رفتن به بالاي صفحه ] |

تمرینات جدید فوتبال - تمرین Y 7  

توضیح تمرین: بازیکن شماره 1 با بازیکن شماره 2 (یک دو) کرده و توپ را به شماره 3 پاس می دهد و به جای شماره 2 می رود .

شماره 3 توپ را به شماره 4 پاس می دهد .

شماره 4 توپ را به شماره 3 برمیگرداند و با حرکت بدون توپ به جای شماره 3 می رود .

شماره 3 توپ را به شماره 2 پاس داده و اورلپ شماره 4 را میزند .

شماره 2 توپ را در مسیر حرکت شماره 3 می اندازد و به جای شماره 4 می رود.

شماره 3 بعد از دریافت توپ با حرکت پا به توپ به نقطه شروع تمرین می رود ...

تعداد مانع : 6 عدد

تعداد توپ : دلخواه

تعداد بازیکن : دلخواه

هدف : پاس و جابجائی ، اورلپ ، پاس یک دو ، حرکت پا به توپ ...

نوشته شده توسط احسان فروتن | لينک ثابت | موضوع: تمرینات جدید فوتبال|[ رفتن به بالاي صفحه ] |

تمرینات جدید فوتبال - تمرین Y 6  

توضیح تمرین: بازیکن شماره 1 پاس را به شماره 2 می دهد و به مانع خالی وسط می رود.

شماره 2 توپ را به شماره 3 پاس میدهد.

شماره 3 توپ را به شماره 2 بر میگرداند و بجای شماره 2 می رود .

شماره 2 توپ را به شماره 1 پاس میدهد و اورلپ بازیکن شماره 3 میزند .

شماره 1 توپ را در مسیر شماره 2 پاس میدهد و بجای شماره 3 می رود .

شماره 2 بعد از دریافت توپ با حرکت پا به توپ به نقطه شروع تمرین می رود ...

تعداد مانع : 6 عدد

تعداد توپ : دلخواه

تعداد بازیکن : دلخواه

هدف : پاس و جابجائی ، اورلپ ، حرکت پا به توپ ...

نوشته شده توسط احسان فروتن | لينک ثابت | موضوع: تمرینات جدید فوتبال|[ رفتن به بالاي صفحه ] |

تمرینات جدید فوتبال - تمرین Y 5  

توضیح تمرین: بازیکن شماره 1 با بازیکن شماره 2 (یک دو) کرده و توپ را به شماره 3 پاس می دهد و به جای شماره 2 می رود .

شماره 3 توپ را به شماره 2 که وسط است پاس می دهد و اورلپ شماره 4 را میزند .

شماره 4 با حرکت بدون توپ به جای شماره 3 می رود .

شماره 2 توپ را در مسیر حرکت شماره 3 می اندازد و به جای شماره 4 می رود.

شماره 3 بعد از دریافت توپ با حرکت پا به توپ به نقطه شروع تمرین می رود ...

تعداد مانع : 6 عدد

تعداد توپ : دلخواه

تعداد بازیکن : دلخواه

هدف : پاس و جابجائی ، اورلپ ، پاس یک دو ، حرکت پا به توپ ...

نوشته شده توسط احسان فروتن | لينک ثابت | موضوع: تمرینات جدید فوتبال|[ رفتن به بالاي صفحه ] |

تمرینات جدید فوتبال - تمرین Y 4  

توضیح تمرین: بازیکن شماره 1 توپ را به شماره 2 پاس می دهد و به مانع خالی وسط می رود.

شماره 2 توپ را به شماره 1 که وسط آمده است بر میگرداند و اورلپ شماره 3 را میزند .

شماره 3 با حرکت بدون توپ به جای شماره 2 می رود .

شماره 1 توپ را در مسیر حرکت شماره 2 می اندازد و به جای شماره 3 می رود.

شماره 2 بعد از دریافت توپ با حرکت پا به توپ به نقطه شروع تمرین می رود ...

تعداد مانع : 6 عدد

تعداد توپ : دلخواه

تعداد بازیکن : دلخواه

هدف : پاس و جابجائی ، اورلپ ، حرکت پا به توپ ...

نوشته شده توسط احسان فروتن | لينک ثابت | موضوع: تمرینات جدید فوتبال|[ رفتن به بالاي صفحه ] |

تمرینات جدید فوتبال - تمرین Y 3 

توضیح تمرین: بازیکن شماره 1 با شماره 2 (یک دو) می کند و پاس را به شماره 3 می دهد و بجای شماره 2 می رود .

شماره 2 بعد از پاس به شماره 1 به طرف شماره 3 حرکت می کند.

شماره 3 با شماره 2 (یک دو) کرده و با حمل توپ به نقطه شروع تمرین می رود .

شماره 2 هم بجای شماره 3 می رود .

این تمرین از سمت مقابل ادامه پیدا می کند ...

تعداد مانع : 6 عدد

تعداد توپ : دلخواه

تعداد بازیکن : دلخواه

هدف : پاس و جابجائی ، پاس یک دو ، حرکت پا به توپ ...

نوشته شده توسط احسان فروتن | لينک ثابت | موضوع: تمرینات جدید فوتبال|[ رفتن به بالاي صفحه ] |

تمرینات جدید فوتبال - تمرین Y 2  

توضیح تمرین: بازیکن شماره 1 توپ را به شماره 2 پاس میدهد و بجای او می رود .

شماره 2 با یک چرخش توپ رابه شماره 3 پاس میدهد و به طرف شماره 3 می رود .

شماره 3 با شماره 2 (یک دو) کرده و با حمل توپ به نقطه شروع تمرین می رود .

شماره 2 هم بجای شماره 3 می رود .

این تمرین از سمت مقابل ادامه پیدا می کند ...

تعداد مانع : 6 عدد

تعداد توپ : دلخواه

تعداد بازیکن : دلخواه

هدف : پاس و جابجائی ، چرخش ، پاس یک دو ، حرکت پا به توپ ...

نوشته شده توسط احسان فروتن | لينک ثابت | موضوع: تمرینات جدید فوتبال|[ رفتن به بالاي صفحه ] |

تمرینات جدید فوتبال - تمرین Y 1 

توضیح تمرین: بازیکن شماره 1 توپ را به شماره 2 پاس میدهد و بجای او می رود .

شماره 2 با یک چرخش توپ رابه شماره 3 پاس میدهد و بجای شماره 3 می رود .

شماره 3 حمل توپ کرده و به نقطه شروع تمرین می رود .

این تمرین از سمت مقابل ادامه پیدا می کند ...

تعداد مانع : 6 عدد

تعداد توپ : دلخواه

تعداد بازیکن : دلخواه

هدف : پاس و جابجائی ، چرخش ، حرکت پا به توپ ...

نوشته شده توسط احسان فروتن | لينک ثابت | موضوع: تمرینات جدید فوتبال|[ رفتن به بالاي صفحه ] |

سلاح با ارزش مدافعان 

 

یک تیم خوب تمرینات پرسرو صدایی دارد. صدای بلند و ارتباط کلامی چیزی است که قطعا در هنگام تمرین یک تیم فوتبال مشاهده می کنید. اگر بازیکنان یک تیم بسیار آرام  در حال تمرین باشند  این بی سرو صدا بودن به معنی یک دست بودن و منظبط بودن بازیکنان تیم نیست ، بلکه چنین تیمی در میدان مسابقه روز تاریکی را تجربه خواهد کرد.

گفتار بلند و صحبت کردن با هم تیمی ها در بین مدافعان بیشتر از سایر بازیکنان تیم رایج است. مدافعانی که پیوسته در تقابل با مهاجمانی قرار دارند که با استفاده از استراتژی خود دائما در حال برهم زدن تمرکز مدافعان و همینطور سازمان دفاعی می باشند.

در چنین زمانی بهترین سلاح مدافعان جهت حفظ ساختار دفاع تیمی استفاده از ارتباط کلامی و صحبت کردن ( حتی با داد زدن ) می باشد. به این طریق مدافع می تواند دیگر مدافعان را از جریان حرکتی مهاجمان حریف مطلع سازد.

Karina LeBlanc دروازه بان تیم ملی زنان کانادا در این ارتباط می گوید: بهترین چیز ارتباط کلامی است . شما می توانید مدافعان و یا هافبکها را با گفتن حتی یک هِــــــی کمک کنید.وقتی شما به بازیکن جلوتر از خودتان می گویید برو حواسم به پشت سرت هست درواقع او را برای مبارزه جانانه با حریف ترغیب می کنید. من معتقدم این مهمترین چیزی است که می توانیم با آن یک دفاع مستحکم داشته باشیم.

دروازه بان مهمترین قسمت از این پازل ارتباطی است.  دروازه بانها بهترین دید را نسبت به سایر هم تیمی های داخل زمین دارند و هرگز کس دیگری پشت سر آنها نیست. آنها باید بلند تر از همه فریاد بزنند. به همین علت است که می گویند دروازه بانها چشم یک تیم هستند.

چیزهایی که دروازه بانها می بینند ممکن است سایر بازیکنان داخل زمین به خوبی نبینند بنابراین دروازه بان ها باید بتوانند  بین چیزی که می بینند  و بازیکنانشان ارتباط برقرار نمایند . از اینرو این ارتباط کلامی از دروازه بانها شروع می شود بعد مدافعان بعد هافبکها و بعد مهاجمان به این ترتیب یه پروژه درون تیمی دفاعی آغاز می شود.

مدافعان نیز باید در داخل زمین دائم با هم در حال صحبت باشند و با بازیکنان جلوتر از خودشان ارتباط برقرار نمایند و آنها را از خطاها و لغزش های احتمالی آگاه نمایند. همچنین این اطمینان خاطر را در آنها بوجود آورند که در صورت اشتباه آنها بازیکنان مدافع آنها را پوشش خواهند داد. اینها رفتارهایی است که یک مدافع بالغ و آگاه در درون زمین از خود نشان خواهد داد.

بنابر این در تمرین بعدی تیمتان بایکدیگر صحبت کنید..

نوشته شده توسط احسان فروتن | لينک ثابت | موضوع: سلاح با ارزش مدافعان|[ رفتن به بالاي صفحه ] |

ویژگی های بدنی بازیکنان فوتبال 

افزایش وزن

تحقیق جالبی در انگلستان انجام شده است که به بررسی ویژگیهای بدنی بازیکنان شاغل در لیگ برتر فوتبال پرداخته و بر اساس پست بازی (خط دفاع، خط میانی، خط حمله) این ویژگی ها توصیف شده است. از آنجاییکه این تحقیق روی بازیکنان شاغل در لیگ برتر انگلستان که از معتبرترین لیگ های اروپا و دنیای فوتبال است صورت گرفته، می تواند نتایج آن ارزش زیادی برای مربیان داشته باشد.

در اجرای این پژوهش از 55 بازیکن فوتبال لیگ برتر که در 12 تیم مشغول بازی بودند استفاده شده است. حرکات بازیکنان در سه پست خط دفاع، خط میانی و خط حمله با استفاده از رایانه ای تجزیه و تحلیل گردید. تمام بازیکنانی که در این تحقیق شرکت کردند بطور میانگین 36 بازی ملی در کارنامه بازی خود داشتند.

داده های تحقیق بر اساس، 90 دقیقه فیلمبرداری بازی کامل فوتبال از بازیکنان پست های مختلف فوتبال جمع آوری شد. نتایج نشان داد که بازیکنان با شدت های متفاوت و حرکات مختلف فعالیت می کنند و بین حرکات بازیکنان پست های مختلف بازی، تفاوت قابل توجهی وجود دارد. این تفاوتها به قرار زیر است:

 

بازیکنان خط دفاع

بازیکنان خط دفاع، کمتر دوی سریع در جابجایی ها، نسبت به سایر پست ها داشتند. این بازیکنان بیشتر از دویدنهای نرم، زیگزاگ، دویدن جانبی به همراه راه رفتن استفاده کردند. نسبت به بازیکنان خط حمله، مدافعان بیشتر زمین خورده و باید سریع بلند شوند. طی بازی بازیکنان مدافع، به خصوص مدافع میانی، پرشهای زیادی برای دفع توپ با سر انجام می دهند و نسبت به بازیکنان مهاجم جهت پرش آنها رو به عقب است. مدافعان باید به لحاظ قدرت بدنی توانایی مقابله با بازیکنان مهاجم را داشته باشند.

 

بازیکنان خط میانی (هافبک)

این بازیکنان طی بازی بیشتر از دویدن و دوی های سرعت برای جابجایی استفاده می کنند. بازیکنان خط میانی مسافت بیشتری نسبت به سایر بازیکنان می دوند. نتایج بررسی حرکات بازیکنان نشان می دهد که بازیکنان خط میانی کمتر از حرکات زیگزاگ و بیشتر حرکات منجر به مالکیت توپ را اجرا می کنند. هافبک ها به اندازه مهاجمان از حرکات منجر به تملک توپ استفاده کرده ولی حرکات مارپیچ و زیگزاگ کمتری دارند. همچنین بازیکنان خط میانی باید پرش عمودی خوبی داشته باشند. این اطلاعات می تواند در برنامه ریزی برای بازیکنان هافبک مفید واقع شود.

 

بازیکنان خط حمله(مهاجم)

این بازیکنان به سبب برخورد فیزیکی بیشتر با بازیکنان حریف باید جزو قوی ترین بازیکنان بوده و از عهده مقابله با مدافعان حریف برآیند. مهاجمان همچنین باید بالا تنه ای قوی برای مقابله با هل دادن و کشیدن بازیکنان حریف، داشته باشند. بازیکنان مهاجم علاوه بر توانایی تغییر سریع در سرعت و جابجایی، باید توانایی کاهش ناگهانی سرعت نیز داشته باشند. این حرکات خاص بازیکنان مهاجم فشارهای بسیار زیادی روی پایین تنه وارد می سازد، ازاینرو باید بازیکنان پایین تنه بسیار قوی داشته باشند و تمرینات ریکاوری و برگشت به حالت اولیه بعد از تمرین و مسابقه را بخوبی اجرا نمایند.

نوشته شده توسط احسان فروتن | لينک ثابت | موضوع: ویژگی های بدنی بازیکنان فوتبال|[ رفتن به بالاي صفحه ] |

رموز مربیگری موفق ورزشکاران حرفه ای 

successfull coaching

مربیگری ورزشکاران در هر سطحی مهارت های زیادی می طلبد. بسته به سطحی که وی مربیگری میکند شاید نقش فردی انگیزاننده، کارشناس تکنیک ورزشی، روانشناس، راننده اتوبوس، نگهدارنده کودکان، مدیر، برنامه ریز یا چندتا از آنها را به عهده بگیرد. وقتی مربی با عده ای از ورزشکاران کار می کند علاوه بر سطح مهارت های ورزشی آنها با شخصیت آنان نیز سرکار و تعامل دارد. هنگامیکه ورزشکاری در قالب گروه رشد و پیشرفت می کند مربی برای تضمین تداوم پیشرفت وی باید شیوه مربیگری خود را نیز تغییر دهد. به نظر می رسد موفقیت در کار با ورزشکاران نخبه بیشتر از آنکه به شیوه «هرچی من می گویم» متکی باشد به رضایت بین مربی و ورزشکار مربوط می شود. ورزشکاران نخبه لازم است که نقش بیشتری در هدف گزینی (goal setting) و طراحی ساختار تمرین داشته باشند. همچنین آنان مسئولیت بیشتری برای حفظ نظم و انضباط شخصی دارند.
درک استرس و مدیریت استرس عامل مهمی است. محیط های با استرس بالا منجر به افت ورزشکار می شوند. مربیان این شرایط را تشخیص داده و انتظاراتی که از ورزشکاران، چه حرفه ای و چه مبتدی می رود را درک می کنند. بر این اساس سئوالات زیر برای مربیان پیش می آید:
آیا دادن آزادی عمل زیاد به ورزشکاران مبتدی هنگام آموزش صحیح است؟ آیا آموزش مهارت های پایه برای ورزش های رقابتی مناسب است؟ آیا مربیان مستبد در سطوح مبتدی و حرفه ای جایگاهی دارند؟
هریک از این سئوالات در زمینه های خود قابل پاسخگویی خواهد بود.
نظریات سازماندهی
کن بلنچارد و پل هرسی نظریه رهبری اقتضایی (situational leadership) را در سبک مدیریت تطبیقی برای پاسخ به نیازهای بازار تجارت در اواخر دهه 60 میلادی مطرح کردند. با این تفکر که افراد دارای توانایی های مختلف دارای خواسته های متفاوت هستند آنان این مدل را بسط دادند. بسته به شرایط، مربی به عنوان رهبر فعالیت های ورزشی می تواند یکی از نقش های زیر را داشته باشد:

 • نقش رهبری
 • نقش مربیگری
 • نقش حمایتی
 • نقش تفویض اختیار

نقش رهبری: این روش برای ورزشکارانی که مهارت محدودی دارند و باید به آنان در مورد آنچه باید انجام دهند صحبت کرد مناسب است. ارائه بازخورد پیوسته به ورزشکار جهت ارزیابی مهارت لازم است.
نقش مربیگری: برای ورزشکارانی که سطح معینی از مهارت را دارا می باشند و از هوش و زیرکی لازم برای اجرای تمرین برخورداراند و می توانند در بعضی از تکالیف بدون حضور سرپرست پیشرفت نمایند، کاربرد دارد. این ورزشکاران وقتی پیشرفت کرده و به سطح بالاتری برسند نقش مربی نیز باید تغییر نماید.
نقش حمایتی: برای ورزشکارانی که ایده کار را دارند ولی در روند اجرای آن نیازمند کمک هستند، مناسب است. این ورزشکاران ممکن است به آن اندازه ای که تصور می کنند شایستگی نداشته باشند که در این مورد هم باید آنها را راهنمایی کرد.
نقش تفویض اختیار: برای ورزشکارانی مناسب است که به سطح مطلوبی از مهارت ورزشی رسیده اند و ایده مشخص و واضحی از آنچه می خواهند بدان دست یابند دارند. این ورزشکاران گاه به گاه به بازخورد نیاز دارند و مایلند با آنها به عنوان همکار نه مرئوس رفتار شود.
رهبری اقضایی به ورزشکار کمک می کند که در مسیری از وابستگی و اتکاء صرف تا وابستگی متقابل و گروهی به استقلال و خوداتکایی سیر نماید. این روش مربیگری برای مربیانی که روش آنها برای گروهی از ورزشکاران جواب می دهد ولی برای گروه دیگر جواب نمی دهد مناسب است. مربیان می توانند روش های مناسب دیگری را با مطالعه تحقیقات ورزشی بدست آورند.
از آنجاییکه این روش معطوف به تکلیف است ممکن است تحت شرایطی که نیاز به آموزش تکلیفی جدید باشد از روش رهبری استفاده شود. برای مثال آموزش روش خاصی از آرایش تیمی در بازی فوتبال به بازیکنان حرفه ای. در این شرایط با وجودی که بازیکنان حرفه ای هستند اما هنگام آموزش تاکتیک جدید بازی از سبک رهبری اقتدار گرا استفاده می شود. اما زمان اجرای مهارت هایی مانند دریبل کردن و پاس دادن روش تفویض اختیار به کار می رود.
اگر ورزشکاران در مقابل روش جدید مربی برای اجرای مهارت مقاومت نشان داده و آن را نپسندند چه باید کرد؟
به ورزشکاران با تجربه اگر فرصت لازم برای طراحی و برنامه ریزی تمرینات داده شود به احتمال زیاد از این روش ها استقبال خواهند کرد [2]. بنابراین روش رهبری به هنگام ارائه مهارت جدید مناسب است و به ورزشکاران برای تنظیم تمریناتشان کمک می نماید (روش حمایتی).
مربیان ژاپنی روشی در ارتباط بین مربی و ورزشکار بنا کرده اند که سبب ایجاد تعهد در ورزشکار برای انجام تمرینات خودخواسته می شود. وقتی به ورزشکاران برنامه تمرینی داده می شود که هیچ نقشی در طراحی آن ندارند چطور می تواند انتظار تعهد به اجرای تمرینات خودخواسته را داشت؟ وقتی در طراحی تمرین ورزشکاران مشارکت داده می شوند آنان احساس می کنند که به ایشان اعتماد شده است و به آنان این امکان داده می شود که با سرعت مناسب به خودشان مهارت ها را فراگیرند.
استفاده از روش تفویض اختیار برای ورزشکاران کم تجربه نتایج بدی به بار می آورد. تصور کنید می خواهید به ورزشکاران مبتدی حرکت slam dunk بسکتبال را آموزش دهید. رها کردن آنها با وسایل، کار اشتباهی است. در اینجا استفاده از روش رهبری مناسب است. به موازات پیشرفت ورزشکاران می توان به آنها دقایقی برای تمرین آزاد داد که حس مسئولیت پذیری آنان توسعه یابد.
وقتی با گروهی از ورزشکاران کار میکنید آیا استفاده از یک روش مربیگری برای همه مناسب است؟ برخی از ورزشکاران ممکن است تازه از دوران آسیب دیدگی برگشته باشند و نیاز به حمایت بیشتری داشته، برخی ممکن است با ارائه بازخورد مداوم برانگیخته شوند و برخی دیگر ممکن است به آزادی عمل بیشتری نیاز داشته باشند.
اگر با تیم ملی یا باشگاهی کار میکنید حتما ورزشکارانی دارید که تازه وارداند و ورزشکانی که باتجربه و قدیمی اند. برای ورزشکاران تازه وارد شیوه رهبری، هنگام معرفی مهارت ها و تاکتیک ها ممکن است مورد نیاز باشد. اگر ورزشکار تازه وارد در باشگاه قبلی خود ورزشکار مطرحی بوده و نقش موثری در اتخاد تصمیمات مربی داشته تحمل این شرایط برای وی دشوار است.
با توجه به مطالب گفته شده آیا باید افراد تیم ورزشی بصورت متفاوت از هم مربیگری شوند؟ مطالعات و تحقیقات زیاد نشان میدهد باید تعیین شود که تیم بیشتر به چه روشی از مربیگری نیاز دارد روش رهبری مستبدانه و یا روش تفویض اختیار [4]. نتایج تحقیقات نشان میدهد زمانی که حفظ همبستگی تیمی حائز اهمیت است استفاده از روش هایی که منجر به مشارکت ورزشکاران در طراحی تمرین شود مناسب تر است [5].
هر روشی که بکار برید، در هر موقعیتی که قرار گیرید و با هر ورزشکاری که سر و کار داشته باشید، رابطه شفاف و موثر بین ورزشکار و مربی مهمترین عامل است. هر ورزشکاری باید مقداری از مسئولیت ها را به تناسب پیشرفت از سوی مربی دریافت نماید. قصور در واگذاری مسئولیت منجر به نارضایتی ورزشکاران می شود.
کوآکلی (Coalley) که در زمینه ورزش نوجوانان تحقیق کرده و با ورزشکارانی که دچار فرسودگی شده اند مصاحبه کرده است عدم واگذاری مسئولیت را در تحقیقات خود به عنوان عامل این مشکل معرفی کرده مینماید [6]. ارتباط ضعیف با ورزشکاران نوجوان منجر به عدم خویشتن داری در موقعیت های تمرینی می شود. این شرایط منجر به عدم توانایی در مواجه با حریف و قرار دادن آنها در موقعیت های اضطراب آور می شود. کواکلی دریافت ورزشکارانی که دچار فرسودگی شده اند بیش از حد معمول از خود به عنوان ورزشکار انتظار دارند و در زندگی فردی کمتر به خود پاداش میدهند. علی رغم اینکه این تحقیق روی ورزشکاران 12 ساله انجام شده بود اما بطور کلی نتایج آن برای مربیانی که رابطه ای ضعیف ـ چه بدلیل عدم توانایی در برقراری ارتباط و چه نداشتن تمایل ـ صادق است. محیط های ورزشی با روابط ضعیف منجر به وارد آمدن فشار روانی به ورزشکاران می شود [7,8]. به طور خلاصه وقتی مربی برنامه های ارتباطی خود را به خوبی اجرا نماید ورزشکاران محیط را آموزنده و حمایت کننده می یابند.
از طرف دیگر برای برقراری ارتباط با برنامه تمرینی، مربی باید ابتدا طرح و برنامه ای داشته باشد! مربیان موفق در برنامه ریزی بسیار دقیق هستند و هیچ چیز را به شانس و اقبال واگذار نمی نمایند. آنان برنامه جلسات را طوری طراحی مینمایند که کاملا خصوصیات ورزشی داشته باشد. ورزشکاران حرفه ای تحمل برنامه هایی که ماهیت مربوط به رشته ورزشی آنان را نداشته باشد ندارند و اگر مسابقه ای پیش رو داشته باشند مایلند تمرینات واقعیات رقابت را منعکس نماید [10].
مهارت ها و تاکتیک های جدید نباید در دوران آمادگی و پیش از مسابقه، زمانی که مرور و تقویت تاکتیک بازی که تصور می رود برای موفقیت ضروری است، ارائه شود. دنبال کردن برنامه ای که ورزشکاران با آن ارتباط خوبی برقرار کرده و درک نموده اند به حفظ اعتماد به نفس ورزشکاران طی تمرین کمک می نماید.
بطور خلاصه مربیگری ورزشکاران حرفه ای بیش از دارا بودن مهارت های ویژه است و علاوه بر آن مربی باید محیطی برای رقابت سالم فراهم نماید تا موفقیت و رشد اعتماد به نفس ورزشکاران را تضمین نماید.
مربیان باید به خاطر داشته باشند:

 1. برای تمام فصول و حتی جلسات تمرینی هر ورزشکار برنامه داشته باشند.
 2. ارتباط شفاف و منظمی با برنامه ایجاد کرده و به آنچه ورزشکاران باید بگویند گوش دهند.
 3. برنامه برای ورزشکاران طراحی شده باشد. ورزشکاران حرفه ای نسبت به مبتدی به مشارکت بیشتری در برنامه ریزی نیاز دارند و باید زمانی را برای تمرینات خودتنظیم آنان در نظر گرفت. بازیکنان باتجربه مانند سرگروه های ورزشی می باید در روند تصمیمات تیم شرکت داده شوند.
 4. سازگاری با واقعیت های ورزشی. هرچه که به مربیگری کمک می نماید از آن استفاده کرده و گرنه آن را تغییر دهید. داشتن برنامه منافاتی با انعطاف پذیری ندارد.
نوشته شده توسط احسان فروتن | لينک ثابت | موضوع: رموز مربیگری موفق ورزشکاران حرفه ای|[ رفتن به بالاي صفحه ] |

برنامه ریزی تمرینات فوتبال (برای 12 ماه) 

 
soccer exercises

 

مقدمه

فوتبال ورزشی کامل است و این مطلب در تمرینات آن نیز منعکس است. بازیکن فوتبال باید از سرعت و توان بالایی برخوردار بوده و قابلیت دویدن طی 90 را دقیقه داشته باشد. یک برنامه خوب فوتبال باید ویژه ورزشکار باشد و متناسب با امکانات در دسترس طراحی شود. بازیکن 8 ماه از سال را صرف مسابقه می کند، اما برنامه تمرینات وی باید طی 12 ماه سال ادامه داشته باشد. برنامه ریزی 12 ماهه فوتبال، باید در 4 مرحله زیر تنظیم شود:

 • تمرینات اوایل پیش ـ فصل
 • تمرینات اواخر پیش ـ فصل
 • تمرینات فصل مسابقه
 • تمرینات خارج از فصل

تمرینات اوایل پیش ـ فصل (4 ـ 6 هفته)

اگر بازیکن فوتبال برای فصل مسابقات می خواهد آماده شود باید به تمرینات پیش ـ فصل توجه و اهتمام داشته باشد. بازیکنان حرفه ای فوتبال در نیمه اول پیش ـ فصل ممکن است اصلا کار با توپ نداشته باشند و هدف آنها آمادگی برای نیمه دوم پیش ـ فصل باشد. در مرحله اول پیش ـ فصل تمرینات سبک و بدون فشار برگزار می شود. در این مدت برنامه های استراحت فعال اجرا میشود که توأم با مسافرت های ورزشی است. تمرینات اویل پیش ـ فصل شامل:

 • تمرینات استقامتی: این تمرینات با فعالیت های سبک و طولانی مدت (مانند دویدن نرم و طولانی) شروع شده و به تدریج به تمرینات دوره ای (Interval) در انتهای مرحله می رسد. زمان اجرای این تمرینات 2 ـ 3 هفته می باشد.
 • تمرینات قدرتی: ورزشکاران مایل هستند در فصل مسابقات بالاترین میزان قدرت خود را داشته باشند. زیرا رسیدن به حداکثر قدرت نیاز به 12 هفته تمرین دارد، تمرینات قدرتی باید از ابتدای پیش ـ فصل اجرا شوند. اگر بازیکن درعامل قدرت ضعف دارد، باید تمرینات وی از مرحله خارج از فصل آغاز شوند.
 • تمرینات سرعت و توان: در این مرحله نیازی به این گونه تمرینات نیست و می توانید تا اوخر پیش فصل و فصل مسابقه صبر کنید.
 • تمرینات انعطاف پذیری: این تمرینات نباید در برنامه بازیکن فوتبال نادیده گرفته شود، اشتباهی که بسیاری از بازیکنان مرتکب آن می شوند. تمرینات انعطاف پذیری برای بازگشت به حالت اولیه (Recovery) و جلوگیری از آسیب دیدگی لازم وضروری هستند. باید به خاطر داشت تمریناتی که برای توسعه انعطاف پذیری انجام می شوند با تمریناتی که هنگام گرم کردن استفاده می گردد متفاوت است. بازیکنانی که تمرینات انعطاف پذیری را نادیده می گیرند گاهی باید کل یک فصل کنار زمین بمانند!
 • تمرینات مهارتی و تکنیکی: زمانی که صرف این تمرینات می شود بستگی به فرصت بازیکن دارد. اما باید در نظر داشت حتی بازیکنان حرفه ای و در سطح جهانی نیز بی نیاز از تمرینات مهارت و تکنیک نیستند و همیشه جا برای پیشرفت، توسعه مهارت و برطرف کردن نقطه ضعف ها وجود دارد.

تمرینات اواخر پیش ـ فصل (4 ـ 6 هفته)

soccer exercises

تمرینات این مرحله از نقطه نظر میزان تأثیر بر آمادگی بازیکن فوتبال از مهم ترین مراحل است. تمرینات این مرحله باید به شکل زیر برگزار شود:

 • تمرینات استقامتی: تمرینات در این مرحله باید از نوع دوره ای باشد. همچنین نوع تمرینات باید تخصصی تر گردد. به عبارت دیگر از نوع حرکات و مهارت های فوتبال برای تمرینات استقامتی استفاده شود. مثلا تمریناتی شامل دور زدن و چرخیدن روی زمین چمن که با دویدن ترکیب شده باشد. همچنین در دوره بازگشت به حالت اولیه فعال بازیکن با توپ کار کند.
 • تمرینات قدرتی: به تدریج از شدت و تعداد جلسات تمرینات قدرتی باید کاسته شده و بر جلسات تمرینات توانی مانند تمرینات پلیومتریک افزوده شود. تمرینات پلیومتریک بخوبی می تواند به توسعه توان و سرعت انفجاری بازیکنان کمک نماید. اما این تمرینات به همه توصیه نمی شود.
 • تمرینات سرعتی: همچنان که به فصل مسابقه نزدیک می شوید باید تأکید بازیکنان بر عامل سرعت نیز بیشتر و بیشتر شود. میزان آمادگی بازیکنان در اجرای این تمرینات متفاوت است. بنابراین باید برنامه تمرین سرعت با توجه به ویژگی های بدنی بازیکن فوتبال طراحی شود.
 • انعطاف پذیری: بتدریج که میزان و شدت تمرینات بازیکنان افزایش می یابد اهمیت ونقش تمرینات انعطاف پذیری نیز پر رنگ تر می شود.

پیش از اینکه به تمرینات فصل مسابقه بپردازیم اهمیت عوامل مختلفی که در آمادگی بازیکنان فوتبال نقش دارند در جدولی بصورت یکپارچه ارائه می شود:

میزان اهمیت عوامل آمادگی جسمانی در برنامه ریزی تمرینات فوتبال

نوع تمـــرینـــات

اوایل پیش ـ فصل

اواخر پیش ـ فصل

فصل مسابقه

تمرینات استقامتی

زیاد

پایین

پایین

تمرینات دوره ای

پایین

بالا

متوسط

تمرینات قدرتی

بالا

متوسط

پایین

تمرینات توانی

بالا

متوسط

حفظ ونگهداری

تمرینات سرعتی

پایین

بالا

حفظو نگهداری

تمرینات انعطاف پذیری

بالا

بالا

بالا


تمرینات فصل مسابقه

هدف در این مرحله حفظ ونگهداری آمادگی جسمانی کسب شده در مرحله پیش ـ فصل است. انجام منظم مسابقات سبب حفظ استقامت می شود، بنابراین تمرکز وتوجه بازیکنان باید بر توسعه توان، سرعت و توان بی هوازی باشد. اگر فرض نماییم که تیم روزهای دوشنبه و سه شنبه تمرین و روز شنبه مسابقه می دهد جدول ذیل نحوه برنامه ریزی تمرینات فصل مسابقه را نشان می دهد:

برنامه تمرینات فوتبال در فصل مسابقات

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

مسابقه

ریکاوری،

دویدن و

تمرینات انعطافی

تمرینات دوره ای

تمرینات گروهی، تمرینات پلیومتریک و سرعتی

تمرین با وزنه و تمرینات انعطافی

تمرینات گروهی، تمرینات دوره ای

استراحت


فصل مسابقه ممکن است بیش از 8 ماه طول بکشد و اجرای تمرینات بصورت شدید و مداوم طی هفته های متوالی خطر بروز آسیب دیدگی را افزایش میدهد. برای پیشگیری از آسیب دیدگی بهتر است بازیکن هر 6 هفته یکبار از شدت تمرینات کاسته و یک هفته را صرف تمرینات ملایم استقامتی کرده و از تمرینات قدرتی و انفجاری پرهیز نماید.

تمرینات خارج از فصل

در این مرحله نباید تمرینات بدنی کاملا حذف شوند، در غیر اینصوت سطح آمادگی کسب شده ظرف کمتر 6 هفته به شدت کاهش می یابد. بازیکنان حرفه ای در این طور مواقع به تمرینات دیگری غیر از فوتبال می پردازند تا هم سطح آمادگی بدنی حفظ شود و هم به لحاظ فکری و بدنی به خود استراحت داده باشند. فعالیت هایی نظیر شنا، دوچرخه سواری، تنیس، بسکتبال و موارد مشابه در این مرحله توصیه می شود. در مرحله خارج از فصل بازیکن باید سعی کند حداقل 3 جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 30 دقیقه در فعالیت های فوق شرکت نماید.
تقسیم تمرینات فوتبال به مراحل مختلف بهترین شیوه برای کسب، حفظ آمادگی بدنی و پیشگیری از آسیب دیدگی است، همچنین بازیکن از یکنواختی تمرین و فرسایش رهایی می یابد.

نوشته شده توسط احسان فروتن | لينک ثابت | موضوع: برنامه ریزی تمرینات فوتبال (برای 12 ماه)|[ رفتن به بالاي صفحه ] |

پیام تبریک به همه مربیان عزیز ایران 

نوروز ، یادگار ماندگار یاران دیروز این دیار
و پاسداشت پاکی ها ، نیکی ها و پهلوانی ها بر همه ایرانیان نیکوسرشت خجسته باد

نوشته شده توسط احسان فروتن | لينک ثابت | موضوع: |[ رفتن به بالاي صفحه ] |

انواع تمرینات اینتروال و چگونگی طراحی تمرینات اینتروال 

تمرینات اینتروال یا متناوب ، شامل مراحل تمرین و استراحت به طور متناوب میباشد . در تمرینات اینتروال ، میزان خستگی به مراتب کمتر از تمرینات مستمر و مدام است .
در تمرینات تناوبی دستگاه ATP-PC ( دستگاه فسفاژن ) میتواند ATP بیشتر و دستگاه اسید لاکتیک نیز ATP کمتری تولید کند . نکته هائز اهمین این است که در تمرینات اینتروال ، تجمع اسید لاکتیک کمتر و در نتیجه خستگی هم به مراتب کمتر میباشد .
در تمرینات اینتروال در مرحله استراحت ATP-PC از طریق دستگاه هوازی ( استراحت ) دوباره سازی میشود . البته ؛ شدت کار در اینگونه تمرینات اهمیت زیادی دارد . به این معنی که با انجام تمرینات شدید و کوتاه مدت دستگاه غیر هوازی ، و با انجام تمرینات سبک و طولانی مدت ، دستگاه هوازی توسعه و گسترش می یابد . مراحل استراحت در تمرینات اینتروال میتواند به صورت فعال و یا غیر فعال انجام گیرد .
در استراحت فعال از تمرینات سبک مانند راه رفتن های سریع ، دویدن آرام و اهسته میتوان استفاده نمود . یکی از مزایای استراحت فعال بهبود دستگاه اسید لاکتیک است . به عبارت دیگر با انجام دویدن های آرام و راه رفتن های سریع میتوان مقداری از دوباره سازی انرژی دستگاه فسفاژن را دچار وقفه کرد ، پس بطور یقین میتوان گفت تمرینات تناوبی که دارای استراحتهای فعال میباشد موجب تقویت دستگاه اسید لاکتیک خواهد شد .

اصطلاحات تمرینات تناوبی
•    1 – اینتروال هوازی
•    2 – اینتروال بی هوازی
•    3 – اینتروال سرعتی
•    4 – اینتروال فشرده و گسترده
•    5 – اینتروال خیلی شدید
•    6 – اینتروال مقاومتی
•    7 – اینتروال فزآینده

 

اینتروال هوازی
هنگامی که تمرین اینتروال با مسافت یا زمان طولانی طراحی شود و هدف ازبهبود دستگاه هوازی و دستگاه قلبی – تنفسی و بطور کلی استقامت هوازی باشد به عنوان اینتروال هوازی و یا اینتروال استقامتی شناخته میشود .
مثال : یک فوتبالیست  برنامه تمرین ۱۵ دور زمین فوتبال را بدین گونه میدود که یک دور را با شدت ۸۵ درصد Vo2max و سپس دور بعدی را با شدت ۷۵ درصد Vo2max طی میکند و این روند را تا پایان ۱۵ دور ادامه میدهد .

اینتروال بی هوازی
هدف از اینگونه تمرین بهبود دستگاه بی هوازی و به ویژه دستگاه گلیکولیز بی هوازی و افزایش تحمل لاکتات است .
در این نوع اینتروال مسافت یا زمان مراحل فعالیت و همچنین مسافت یا زمان کل تمرین کمتر از اینتروال هوازی است .
مثال : یک بازیکن فوتبال طول زمین فوتبال را با حداکثر سرعت ممکن می دود و سپس عرض زمین را با ۵۰ درصد حداکثر سرعت ممکن طی میکند و این روند را تا زمانی که ۱۰ بار دور زمین فوتبال را طی کند ادامه میدهد .

اینتروال سرعتی
وقتی در تمرینات اینتروال از مسافت یا زمان فعالیت خیلی کوتاه استفاده میشود و کل مسافت یا زمان تمرین کوتاه باشد به عنوان اینتروال سرعتی شناخته میشود .
این نوع اینتروال به طور ویژه ظرفیت دستگاه فسفاژن را افزایش میدهد .
مثال : یک بازیکن فوتبال مسافت ۲۰ متری را با تمام سرعت می دود و مسیر برگشت را به صورت دوی آهسته ( جاگینگ ) طی میکند و این روند را به مدت ۲ دقیقه ادامه میدهد .

اینتروال فشرده و گسترده
برخی از مربیان با توجه به زمان مراحل فعالیت و همچنین نزدیکی مراحل فعالیت به همدیگر ( زمان استراحت ) برنامه تمرین را به عنوان اینتروال فشرده یا گسترده نام گذاری کرده اند .
مثال : یک فوتبالیست ؛ وقتی ۱۰ نوبت دویدن سریع به عنوان هدف تمرین در نظر گرفته شده باشد و در یک جلسه پس از هر ۱۲۰ متر طول زمین دویدن سریع ، ۳۶۰ متر دویدن آهسته منظور شود و در جلسه دیگر پس از هر ۱۲۰ متر دویدن سریع ، فقط ۱۲۰ متر نرم دوی آهسته منظور شود ؛ تمرین جلسه اول اینتروال گسترده و جلسه دوم اینتروال فشرده خواهد بود .

اینتروال خیلی شدید
نوع دیگری از تمرین اینتروال که شدت بسیار بالایی دارد ( بالاتر از ۱۰۰ درصد Vo2max ) به عنوان تمرین اینتروال خیلی شدید ( HIT ) مورد توجه مربیان قرار گرفته است .
مثال : دوچرخه سوار به مدت ۶ ثانیه روی چرخ کارسنج با شدت ۱۶۰ درصد Vo2max رکاب میزند و سپس به مدت ۱۸ ثانیه ( نسبت ۱ به ۳ ) با شدت ۸۰ درصد Vo2max رکاب می زند و این عمل را تا خستگی ادامه می دهد .

اینتروال مقاومتی
نوع دیگری از تمرین اینتروال که در افزایش استقامت عضلانی با وزنه مورد استفاده برخی از مربیان قرار گرفته است .
تمرین مقاومتی به صورت اینتروال است .
مثال : ورزشکار برای تقویت عضلانی کوتاه مدت در گروه عضلانی جلو بازو ، وزنه ۴۰ درصدی را به صورت ۱۰ تکرار سریع و ۱۰ تکرار آهسته به مدت ۲ دقیقه انجام می دهد .

اینتروال فزآینده
•    اجرای این تمرین مربوط به افراد آماده است ؛ زیرا فشار آن خیلی زیاد است .
در این نوع تمرین از یک مرحله فعالیت به مرحله ی فعالیت دیگر یا فعالیت سخت تر می شود و یا زمان استراحت کمتر می شود . بنابر این هر چه تمرین به مراحل آخر نزدیک میشود ، فشار بیشتر می شود .
مثال : یک فوتبالیست ۱۰ ثانیه با تمام شدت حمل توپ میکند و سپس ۲۰ ثانیه آهسته حرکت میکند و مجددا ۱۰ ثانیه با تمام شدت حمل توپ میکند و این بار فقط ۱۵ ثانیه حمل توپ آهسته انجام میدهد و این روند را تا آخرین مرحله که فقط ۵ ثانیه حمل توپ آهسته ادامه میدهد .

متغیر های تاثیر گذار در تمرینات اینتروال
•    1 – مرحله تمرین
•    2 – مرحله استراحت
•    3 – دوره ها ( ست ها )
•    4 – تکرار
•    5 – زمان ، مسافت و میزان فعالیت
•    6 – جلسه تمرین

نوشته شده توسط احسان فروتن | لينک ثابت | موضوع: انواع تمرینات اینتروال و چگونگی طراحی تمرینات|[ رفتن به بالاي صفحه ] |

فوتبال مربی باکیفیت می‌خواهد 

635559117482398829_1.jpg

فوتبال مربی باکیفیت می‌خواهد

متاسفانه در کشور ما در مورد مقوله مربیگری دیدگاه درستی وجود ندارد. دلیلش هم این است که خیلی‌ها نمی‌دانند یک مربی خوب، تاثیرگذار و باکیفیت باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد. مدرسان برجسته مربیگری در دنیا یک مربی باکیفیت را حاصل این پنج فاکتور مهم می‌دانند؛ داشتن شخصیت مربیگری، سوابق بازیگری، مجهز بودن به علم روز فوتبال، داشتن تجربه و بهره‌مندی از استعداد مربیگری.

 

مربیان زیادی در اقصی نقاط دنیا مشغول فعالیت هستند، اما بسیاری از آنها فقط یک یا دو فاکتور را دارند. به عنوان مثال بازیکنی که بلافاصله پس از پایان دوران فوتبالش به جرگه مربیان می‌پیوندد شاید مستعد مربیگری باشد و با استفاده از سوابق دوران فوتبالش بتواند به موفقیت‌هایی نیز دست پیدا کند، اما با سپری کردن یک یا دو دوره مربیگری نمی‌تواند به علم روز مجهز شود. تجربه مربیگری هم چیزی نیست که با یک فصل کامل شود.

چند روز پس از آن‌که مارچلو لیپی با ایتالیا قهرمان جام جهانی شد، در کنفرانسی خبری از او پرسیدند: شما اکنون ثروتمندترین و بهترین مربی دنیا هستید. نظرتان در این مورد چیست؟ که او هم در جواب گفت: شاید به‌واسطه پیشنهادهایی که از این به بعد دریافت خواهم کرد ثروتمندترین مربی دنیا باشم، اما خودم را بهترین مربی دنیا نمی‌دانم، من هیچ‌وقت در رده‌های سنی پایه کار نکرده‌ام و از این بابت کمبود دارم.

این یعنی وقتی شما می‌خواهید یک مربی را در طبقه مربیان باکیفیت قرار دهید باید فاکتورهای بسیاری را در نظر بگیرید.

 

خوب یا بد؟

مربی خارجی خوب است یا بد؟ خیلی‌ها بحث درباره حضور مربیان خارجی را با طرح این سوال آغاز می‌کنند، اما از نظر من چنین طبقه‌بندی‌ای به هیچ عنوان صحیح نیست. ما وقتی درباره مربی صحبت می‌کنیم باید بگوییم مربیان باکیفیت یا مربیان کم‌کیفیت.

مربی خوب یک مربی تاثیرگذار است و زیاد هم فرق نمی‌کند که اهل کجا باشد. حال باید پرسید چگونه می‌توان مربیان باکیفیت را از مربیان دیگر تفکیک کرد؟ مربی باکیفیت کسی است که بتواند آینده را برای فوتبال شما به تصویر بکشد و فرقی هم نمی‌کند که ایرانی باشد یا خارجی. رایکوف نمونه یک مربی خارجی باکیفیت بود که خدمات بسیار ارزنده‌ای برای فوتبال ما انجام داد. او کسی بود که آینده بهتری را برای فوتبال ما ساخت. اما متاسفانه نظیر رایکوف در طیف مربیان خارجی که در تمام این سال‌ها به فوتبال ایران آمدند، وجود نداشت.

قبل از این‌که وارد بحث مربیان خارجی شوم باید به این نکته اشاره کنم که یکی از شاخصه‌های اصلی توسعه این است که خودتان بتوانید خودکفا شوید. تولید و تربیت نیروی انسانی یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های پیشرفت در کشورهای توسعه‌یافته است. حال اگر ما نتوانستیم مربیان باکیفیت زیادی تربیت کنیم این به نقص‌های مدیریتی فوتبال ما در 30 سال گذشته برمی‌گردد.

با وجود این؛ رویکرد فوتبال ایران به استفاده از مربیان خارجی هم رویکرد صحیحی نبوده است. یعنی کیفیت اغلب مربیان خارجی که آمدند از کیفیت مربیان ایرانی هم پایین‌تر بوده است. سوای سوءمدیریت حاکم بر ورزش، افکار عمومی همیشه یک مربی خارجی را حتی اگر شناختی از آن وجود نداشته باشد به مربی داخلی ترجیح می‌دهد. همین باعث شده بسیاری از مدیران ورزشی در طول این سال‌ها با سوءاستفاده از این باور غلط اجتماعی مربیان کم‌کیفیت خارجی را وارد بدنه ورزش و بخصوص فوتبال ما کنند.

ما در کانون مربیان ایران کارهای تحقیقی بسیاری در مورد حضور مربیان خارجی در فوتبال ایران انجام دادیم، اما پس از ارزیابی عملکرد آنها به این نتیجه رسیدیم که متاسفانه بسیاری از آنها از نظر کیفیت مربیان خوبی نبودند. البته همین تحقیقات می‌گوید بسیاری از مربیان داخلی هم از کیفیت بالایی برخوردار نبودند، منتها موضوع این است که در همین شرایط دیده می‌شود که بعضا از همان مربیان بی‌کیفیت خارجی چیزی حدود 40 برابر بیشتر از مربیان ایرانی دستمزد گرفتند. البته همین مساله هم خود به دلیل پوشاندن ضعف‌های مدیریتی است. یعنی فلان مدیر در بدو ورود احساس می‌کند با آوردن یک مربی خارجی می‌تواند افکار عمومی را جهت‌دهی کند. این روند ناصحیح باعث شده فوتبال ما در این سال‌ها نتواند به اندازه هزینه‌ای که برای استخدام مربیان خارجی کرده است، بهره‌برداری کند.

راهکار

اما برای تربیت یک مربی داخلی خوب چه باید کرد؟ برای تربیت مربی باکیفیت لزوما نباید به دنبال وارد کردن مربیان خارجی بود. ما می‌توانیم از وجود مدرسان طراز اول در فوتبالمان استفاده کنیم و از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی متعددی به تربیت مربیان بپردازیم. ما حتی می‌توانیم مرکزی در کشور داشته باشیم تحت‌عنوان مرکز توسعه علوم مربیگری. این کاری است که کشورهای صاحب فوتبال سال‌ها پیش انجام داده‌اند. در آسیا نیز ژاپنی‌ها در راه‌اندازی چنین مرکزی پیشقدم بودند و به پیشرفت‌های بسیاری خوبی در زمینه توسعه علوم مربیگری دست یافتند. ژاپنی‌ها معتقدند از سال 2020 می‌توانند به کشورهای دیگر مربی باکیفیت صادر کنند.

ما در کانون مربیان طرح راه‌اندازی این مرکز را تهیه کردیم. برای تکمیل این طرح، خود به کشورهایی نظیر برزیل، اسپانیا، هلند، آلمان و فرانسه سفر کردم تا از نزدیک در جریان فرآیند تربیت مربی در آن کشورها قرار بگیرم، اما نباید فراموش کرد که کانون مربیان ایران یک سازمان صنفی مردم‌نهاد است، بدون آن‌که بودجه‌ای داشته باشد یا به جایی وابسته باشد. اجرای چنین طرحی از نظر سخت‌افزاری به بودجه، امکانات و تجهیزات نیاز دارد، اما اگر فدراسیون فوتبال از اجرای آن حمایت کند، نتیجه‌اش در کمتر از پنج سال نمود خواهد داشت.

نوشته شده توسط احسان فروتن | لينک ثابت | موضوع: فوتبال مربی باکیفیت می‌خواهد|[ رفتن به بالاي صفحه ] |

نگاهی آماری به آسیب دیدگی فوتبالیست‌ها 

 

محققان انگلیسی و اسپانیایی اطلاعات جدیدی درباره آسیب دیدگی فوتبالیست‌ها ارائه کردند.

 

  فوتبالیست‌های حرفه‌ای که در لیگ‌ها بازی کنند و زمان بازی 12 برابر بیشتر از دوران تمرین در معرض آسیب دیدگی هستند. بیشتر آسیب دیدگی‌ها در ناحیه عضلات و به دلیل فشار آوردن زیاد به بدن اتفاق می‌افتد و نیاز به یک هفته ریکاوری دارد.

 

این بررسی‌ها با کمک مطالعات انجام شده در زمینه آسیب دیدگی‌ها در فوتبالیست‌های حرفه‌ای اسپانیا انجام شد. این مطالعات در دانشگاه پلی‌تکنیک مادرید و دانشگاه اکستر آمریکا انجام شد.

 

این اولین بار است که تحقیقات سیستماتیک در این زمینه در اسپانیا صورت گرفته در این مطالعات در یک فصل کامل 728 فوتبالیست از 16 تیم اول و یازده تیم دوم لیگ مورد بررسی قرار گرفتند.

 

متوسط آسیب دیدگی در بین فوتبالیست‌های حرفه‌ای 5.6 آسیب دیدگی در هر هزار ساعت بود.

 

میزان آسیب دیدگی در هر هزار ساعت مسابقه 41.7 مورد و میزان آسیب دیدگی در هر هزار ساعت تمرین 3.6 مورد بوده که نشان می‌دهد میزان آسیب دیدگی در زمان مسابقه 12 برابر زمان تمرین است. حدود 90 درصد آسیب دیدگی‌ها در قسمت پایین تنها اتفاق می‌افتد و دلیل اصلی آن فشار آوردن بیش از حد به بدن است. بیشتر آسیب دیدگی‌ها در ناحیه عضلات و تاندون اتفاق می‌افتد.

 

آسیب دیدگی‌ها در زمان پیش از فصل در دوران تمرین بیشتر است. با این حال هرچقدر که به سمت فصل پیش می‌رویم آسیب دیدگی در دوران تمرین کمتر شده و در مسابقه‌ها بیشتر می‌شود.

 

یکی از اهداف این مطالعات جلوگیری از آسیب دیدگی‌هایی است که باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود.

نوشته شده توسط احسان فروتن | لينک ثابت | موضوع: نگاهی آماری به آسیب دیدگی فوتبالیست‌ها|[ رفتن به بالاي صفحه ] |

در رفتگی مفصل لگن آسیب‌دیدگی‌ مخفی در فوتبالیست ها  

 

 

آسیب‌دیدگی‌ در ناحیه لگن غالبا با آسیب‌دیدگی‌ در عضلات کشاله ران اشتباه گرفته می‌شود و در نهایت منجر به بیماری‌هایی همچون آرتروز می‌شود.

 

  هنگامی که یک بازیکن به دلیل برخورد با بازیکن دیگر دچار درد در ناحیه کشاله ران می‌شود، تصور می‌کند که این درد به دلیل کشیدگی این عضله است. با این حال محققان دریافته‌اند که در بعضی موارد این مشکل در کشاله ران ایجاد نشده بلکه در ناحیه لگن به وجود آمده است. این مشکل در بازیکنان نوجوان و جوان بیشتر دیده می‌شود که ناشی از در رفتن مفصل است که استخوان ران را به لگن متصل کرده است.

 

مدیر این تحقیقات می‌گوید: مشکل در تشخیص در رفتگی مفصل لگن است تا درمان آن. اگر استخوان ران از جایگاه خود در لگن خارج شود درد ناشی از آن در کشاله ران حس می‌شود. بیشتر پزشکان این درد را کشیدگی عضله کشاله ران تلقی می‌کنند. بعضی از بیماران سال‌ها به پزشکان مختلف مراجعه می‌کنند تا در نهایت متوجه می‌شوند که مشکل از مفصل لگن است نه عضله کشاله ران.

 

گاهی اوقات خارج شدن استخوان ران از جای خود باعث پاره شدن غضروف مفصلی می‌شود و دردهای زیادی در ناحیه لگن احساس می‌شود. اگر این مشکل درمان نشود در سنین 40 تا 50 سالگی علائم آرتروز آشکار می‌شود.

 

در بازیکنان نوجوان در سنین 12 تا 15 سالگی این در رفتگی شایع است. این مشکل در ورزش‌هایی مانند فوتبال، دو و بسکتبال ایجاد می‌شود. در سنین نوجوانی استخوان‌ها هم‌چنان در حال رشد و قدرتمند شدن هستند. پریدن پیش از حد باعث آسیب رسیدن به این مفصل می‌شود و کم‌کم مفصل شکل خود را از دست می‌دهد. این مشکل را می‌توان با عمل جراحی برطرف کرد.

 

این عمل آرترو سکوپی نام دارد که در آن جراحان قسمتی از استخوان را می‌تراشند و به حالت اولیه در می‌آورند. بدین شکل درد از بین می‌رود و کارایی تا حدود 90 درصد افزایش می‌یابد.

 

هنوز امکان جلوگیری از این آسیب‌دیدگی‌ وجود ندارد. بیش از 600 هزار عمل جایگزین مفصل لگن در سال انجام می‌شود که به دلیل آرتروز مفصل لگن به آنها احتیاج است. بیش از 70 تا 90 درصد آرتروزها در ناحیه لگن به دلیل در رفتگی مفصل لگن ایجاد می‌شوند.

نوشته شده توسط احسان فروتن | لينک ثابت | موضوع: در رفتگی مفصل لگن آسیب‌دیدگی‌ مخفی در فوتبالیستها|[ رفتن به بالاي صفحه ] |

چند نکته مهم برای بازیکن میانی یا هافبک دفاعی 

 

1-به هافبک خود بگویید که همواره باید در فاصله بین دو مدافع میانی و کمی جلوتر قرار گیرد و هر بازیکنی که به سمت محوطه جریمه شما می اید باید با استقبال این هافبک مواجه شود.

۲-این بازیکن باید بداند اگر بازیکنی از حریف توانست از میانه میدان بدود و در تیم شما رخنه کند مقصر اصلی اوست هافبک شما باید با دوندگی بسیار راه این بازیکن یا بازیکنان نفوذی را ببندد.

۳-هدف او بازیکن صاحب توپ است و پس از تصاحب توپ بسته به شرایط بازی می تواند هافبک کناری را صاحب توپ کند یا با پاس رو به عقب جریان بازی را از سرعت بیاندازد

4.بازی خوانی و بازی سازی در میانه زمین و سرعت دادن به بازی برای حمله هم به عهده هافبک های میانی تیم است .

نوشته شده توسط احسان فروتن | لينک ثابت | موضوع: چند نکته مهم برای بازیکن میانی یا هافبک دفاعی|[ رفتن به بالاي صفحه ] |

15 توصیه رونالدو برای بازیکنان جوان 

                                    

1 ـ بادبگیرید به ذهنتان هم درست مثل بدنتان تمرین بدهید . قدرت ذهنی به اندازه قدرت بدنی اهمیت دارد و به شما در راه رسیدن به اهدافتان کمک می کند.

2 ـ منضبط باشید.حفظ انگیزه ووفادار بودن به برنامه های روزمره یک نکته کلیدی به حساب می آید.من به خودم اجازه میانه روی نمی دهم و همیشه خیلی جدی و سخت گیرانه کار می کنم.

3 ـ روی اهدافتان تمرکز داشته باشید. این به شما کمک می کند تا همیشه همه حواستان روی کارتان باشد و در مسیر رسیده به اهدافتان حرکت کنید.

4 ـ تمرین کردن در کنار یک نفر دیگر هم کمی حس رقابت به کارتان اضافه می کند.

5 ـ خوب خوابیدن خیلی مهم است و به شما کمک می کند بهترین بهره را از تمرینتان ببرید.من خیلی زود به رختخواب می روم و زود هم از خواب بیدار می شوم به خصوص قبل از بازی ها . خواب به عضلات بدن کمک می کند توانشان را دوباره بازیابند و این نکته بسیار مهمی است.

6 ـ گرم کردن درست قبل از بازی ها و  تمرینات مانع از بروز مصدومیت می شود.

7 ـ تمرینات را با هم بیامیزید.توصیه من انجام ترکیبی از تمرینات ایروبیک ( دویدن و نرمش کردن) است . کار کردن با وزنه هم از یک طرف تاثیر گذاشتن تمرینات روی تمام نقاط بدن را تضمین می کند و از طرف دیگر قدرت و مقاومت تان را بالا می برد. این نوع تمرینات به حفظ علاقه تان هم کمک می کند.

8 ـ داشتن سرعت در تمرینات خیلی مهم است.چون جریان خون را تسریع می کندو مقاومت تان را بالا می برد . ما برای گرم کردن تمرینات دویدن زیادی انجام می دهیم و شما هم اگر در باشگاه یا فضای آزاد هستید می توانید این را به تمرینات تان اضافه کنید.

9 ـ تمرینات بدنسازی هم برای بالا بردن مقاومت بدن و باقی ماندن روی فرم خیلی اهمیت دارد .سعی کنید این تمرینات را در زمانهای 30 دقیقه ای انجام دهید و به تدریج که قدرت بدنتان بالاتر می رود این زمان ها را بیشتر کنید.

10 ـ هر جا می توانید تمرین کنید؛ می توانید تمرینات شکمی تان را صبحها بعد از بیدار شدن از خواب یا شب ها قبل از خوابیدن در اتاق خوابتان انجام دهید.اگر یک برنامه روزانه داشته باشید ؛ کار برایتان راحت تر می شودو به انجام این تمرینات عادت می کنید.

11 ـ تمرینات خوب باید با رژیم غذائی خوب همراه باشد. رژیم من شامل مقدار زیادی پروتئین و کربوهیدرات ؛ میوه و سبزیجات است. از خوردن غذاهایی که شکر دارند هم خودداری می کنم.

12 ـ مطمئن شوید آب مورد نیاز بدنتان تامین می شود . نوشیدن آب خیلی مهم است. از خوردن الکل هم خودداری کنید.

13 ـ روی نظم و قاعده غذا بخوریدتا سطح انرژی تان همیشه بالا باقی بماند. برای داشتن راندمان کاری بالا باید بدنتان را تغذیه کنید. من بعضی وقت ها در طول روز 6 وعده غذا می خورم تا مطمئن شوم بدنم انرژی لازم برای انجام تمرینات در بالاترین سطح ممکن را دارد.

14 ـ من همیشه موقع تمرین موسیقی گوش می دهم.موسیقی خوب به آدم انگیزه می دهد و کمک می کند تمرین بهتری داشته باشی.

15 ـ آرامش داشته باشید. انجام تمرینات بدنی خیلی مهم است اما داشتن زندگی آرام به شما کمک می کند بیشترین بهره را از جسم و روح تان ببرید. من وقت آزادم را به خانواده اختصاص می دهم. این کار به من آرامش می دهد و ذهنیتم را مثبت نگه می دارد.

نوشته شده توسط احسان فروتن | لينک ثابت | موضوع: 15 توصیه رونالدو برای بازیکنان جوان|[ رفتن به بالاي صفحه ] |

معمای تاکتیکی رئال، 2-4-4 یا 3-3-4؟ 

رئال مادريد روز شنبه و در غياب رونالدو که محروم بود، با توفيقي اجباري،بار ديگر به سيستم 2-4-4 بازگشت و يکي از بهترين بازي هاي فصل خود را از لحاظ کيفي به نمايش گذاشت.


در واقع برای چندمین بار ثابت شد که نمایشی که رئال با 2-4-4 ارائه می دهد، تفاوتی محسوس با زمانی دارد که 3-3-4 بازی می کند. پابلو پولو در یادداشت خود برای نشریه مارکا، در این رابطه می نویسد :


بازی با رئال سوسیداد هرچند که برای رئال مادرید یک بازی ویژه محسوب نمی شد اما از این لحاظ که این تیم توانست سرانجام به ریتم خوب پیش از تعطیلات کریسمس خود بازگردد حائز اهمیت است.رئال در آخرین روز ژانویه، به دلیل غیبت رونالدو، با آرایش تاکتیکی 2-4-4 به میدان رفت؛ سیستمی متفاوت با سیستمی که رئال با حضور مثلث مشهورش (بیل،بنزما و رونالدو) استفاده می کند(3-3-4).

آنچلوتی در پایان بازی با سوسیداد، در نشست خبری خود ادعا کرد که رئال از لحاظ کیفی، تفاوت چندانی با گذشته نداشت و به همان خوبی بازی کرد اما در واقعیت، رئال مادرید با سیستم 2-4-4 و زمانیکه یکی از اضلاع مثلث مخوفش در زمین حاضر نیستند،همچون این دیدار، بهتر و روانتر از همیشه بازی می کند.این بار کریستیانو در زمین حاضر نبود و آنچلوتی ترجیح داد به نفرات خط هافبکش یکی اضافه کرده (ایارامندی) و با 4 نفر، میانه زمین خود را محکم کند.

در مقابل سوسیداد، خامس رودریگز مهاجم کاذب رئال مادرید مقابل سوسیداد بود. هرچند که او را بیشتر در حال کمک به دو مهاجم رئال (بیل و بنزما) می دیدیم؛ با این حال موفق شد یکی از گل های تیمش را به ثمر برساند.ایارا و کروس، جلوی مدافعان بازی می کردند و ایسکو کمی عقب تر از خامس، به نوعی رابط خط میانی با خط حمله بود. رئال با این 4 نفر، کاری کرده بود که بازیکنان سوسیداد از دقیقه 15 تا انتهای بازی، بدون ایده مشخصی، تنها به دنبال توپ می دویدند.

استفاده از این سیستم، فصل گذشته چند بار به کمک رئال مادرید آمد.اولین بار در فینال کوپا دل ری مقابل بارسا بود که کارلتو در غیاب رونالدو، ترجیح داد تیمش را با آرایش 2-4-4 به زمین بفرستد.دیداری که با برتری 2-1 رئال همراهد شد و اولین جام فصل برای این تیم به دست آمد.سپس در بازی رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان مقابل بایرن شاهد استفاده از این سیستم بودیم که در آن بازی نیز رئال مادرید پیروز میدان شد.

در لیگ قهرمانان این فصل، رئال در مقابل لیورپول در آنفیلد و در حالیکه گرت بیل را دراختیار نداشت، با استفاده از سیستم 2-4-4، با ترکیب خامس، ایسکو، مودریچ و کروس در مرکز زمین، زیباترین بازی فصل خود را به نمایش گذاشت و با ارائه یک بازی برتر، برای اولین بار در آنفیلد به پیروزی دست یافت (3-0).

در لالیگا اما رئال تا بدینجا 6 بار از این سیستم استفاده کرده که در 5 مورد به برتری دست یافته است. اولین بار در هفته دوم مقابل سوسیداد و در غیاب رونالدو بود که کارلتو سیستم 2-4-4 را امتحان کرد. رئال در 30 دقیقه ابتدایی بازی، زیباترین بازی ممکن را به نمایش گذاشت و تیم مسلط و برتر میدان بود. پس از زدن دو گل، این تیم اسیر ناآمادگی بدنی بازیکنانش شد و با دریافت 4 گل، شکست خورده از زمین خارج شد.

دومین بار در ال کلاسیکیوی رفت در برنابئو و در غیاب بیل، آنچلوتی بار دیگر به سیستم 2-4-4 بازگشت. این بار اما رئال بازی برتر خود را در تمام 90 دقیقه حفظ کرد و با نتیجه 3-1 بارسا را شکست داد. در این بازی، پس از مدت ها رئال توانست از لحاظ مالکیت توپ نیز بر بارسا چیره شود.رئال با 4 بازیکن مرکز زمین خود (کروس، مودریچ، خامس و ایسکو)، خط میانی قدرتمند بارسا را تقریبا محو کرده بود.

سه بازی دیگری که رئال بدون یکی از اضلاع مثلث مخوفش و با سیستم 2-4-4 به میدان رفته، بازی با لوانته (5-0 رئال)، گرانادا (4-0 رئال) و الچه (5-1 رئال) بودند. در بازی مقابل الچه، ایارامندی بجای مودریچ مصدوم بازی می کرد.

آنچلوتی معتقد است که تیمش با حضور همزمان بیل، بنزما و رونالدو، در هنگام دفاع 2-4-4 و در هنگام هجوم 3-3-4 بازی می کند و به این تغییر تاکتیک در طول بازی آداپته شده است. با این حال این یک واقعیت است که رئال مادرید هر زمان از ابتدا با 4 هافبک در زمین حاضر شده، هم کنترل بیشتر و بهتری روی بازی داشته و هم نمایش زیباتر و مسلط تری را ارائه داده است.
سیستمی که همواره به کار کارلتو در بازی های بزرگ و سرنوشت ساز آمده است اما از سویی باید شرایط کارلتو را نیز درک کرد.مشکل آنچلوتی اینجاست که وقتی بیل، بنزما و رونالدو در شرایط بازی قرار دارند، بیرون نشاندن هر یک از آنها تقریبا غیر ممکن است. این یک واقعیت است که رئال با 3-3-4 تیمی بسیار خوب و با 2-4-4 تیم فوق العاده ای است.

 

نوشته شده توسط احسان فروتن | لينک ثابت | موضوع: معمای تاکتیکی رئال، 2-4-4 یا 3-3-4؟|[ رفتن به بالاي صفحه ] |

فاکتورهای روانی که به موفقیت بازیکنان کمک می کند 


استفاده از تکتیک‌های مختلف ذهنی و روانی می‌تواند توانایی‌های خاصی را در بازیکنان پرورش دهد که در نهایت منجر به موفقیت آنها می‌شود.

 

  فاکتورهای فیزیکی و ذهنی مختلفی وجود دارند که به موفقیت ورزشی کمک می‌کنند. موفقیت در فوتبال  نیازمند کنار هم قرار گرفتن این فاکتورها و تقابل درست آنها با یکدیگر است. در بسیاری از موارد فاکتورهای مربوط به آمادگی جسمانی مهم‌ترین فاکتورها است. با این حال فاکتورهای ذهنی و درمانی نیز برای بازیکنان حرفه‌ای حائز اهمیت هستند.

 

در میان فاکتورهای روانی که برای بازیکنان بسیار مهم هستند می توان به سه فاکتور اساسی اشاره کرد.

 

1- توانایی تجزیه و تحلیل و توانایی‌های تاکتیکی: با کمک این توانایی بازیکنان می‌توانند در شرایط استراتژیک موقعیت را ارزیابی کنند و به صورت درستی واکنش نشان دهند.

 

2- انگیزه و اعتماد به نفس: بازیکنانی که انگیزه کافی داشته باشد و بتواند به راحتی تمرکز کند و در کنار اینها به خود اعتماد داشته باشد به موفقیت نزدیکتر است. این توانایی اغلب اوقات شکل غرور به خود می‌گیرد.

 

3- مقابله با استرس:بازیکن باید بتواند تمرکز کند و حتی در شرایطی که تحت فشار است آن طور که انتظار می‌رود رفتار کند. فاکتورهای دیگری که می توان برای موفقیت یک بازیکن به آنها اشاره کرد عبارتند از

 

4- نظم و تمرکز

 

5- توانایی تشخیص خطر

 

6- انعطاف پذیری و توانایی طبیق پیدا کردن با شرایط مختلف

 

7- توانایی کنار آمدن با شکست‌ها

 

8- توانایی ارتباط برقرار کردن

 

9- توانایی برنامه‌ریزی و هدفگذاری

 

بازیکنان می‌توانند از تکنیک‌های مختلف که روانشناسان ورزشی ارائه داده‌اند برای تقویت توانایی‌های مختلف در خود استفاده کنند. برای مثال راه‌های مختلفی برای افزایش انگیزه پیشنهاد شده‌اند که موثرترین آنها می توان به ورزش گروهی، تفکر مثبت، ایجاد تنوع در ورزش و تصویر سازی ذهنی موفقیت اشاره کرد.

نوشته شده توسط احسان فروتن | لينک ثابت | موضوع: فاکتورهای روانی که به موفقیت بازیکنان کمک می کند|[ رفتن به بالاي صفحه ] |

توصیه های جو هارت به دروازه بان ها 

 


گلر شماره یک منچسترسیتی درباره روش‌های ‏موفقیت در این پست بسیار حساس، صحبت کرده است:‏

١. همیشه آماده بازی کردن باشید‏
با توجه به فوتبال امروزی می‌توانم تنها در مورد خودم صحبت کنم. وقتی در تعطیلاتم، همیشه مواظب خودم هستم. دوست دارم حس ‏کنم هر لحظه و در هر زمانی آماده بازی کردن هستم. شما قطعا دوست ندارید بعد از یک تعطیلات طولانی از فرم خارج شوید و بعد ‏برای روی فرم آمدن تلاش کنید. پیش فصل بیشتر جهت آماده سازی ذهنی ماست نه آمادگی بدنی چون ما از نظر بدنی آماده هستیم، این ‏بخشی از کار ماست.‏

٢. تمرین کن‏
دروازه‌بان‌ها تنها با فوتبال بازی کردن است که می‌توانند تمرکز و آمادگی ذهنی خود را بدست آورند و البته سر وزن ‏بمانند. من برای حفظ کردن خود در فرم فیزیکی مناسب، در باشگاه بدنسازی تمرین می‌کنم. من در مسابقه زیاد نمی‌دوم ‏چون دروازه‌بان هستم و باید در چارچوب بایستم. من به طور کلی شنا و تمریناتی که روی مفاصل فشار زیادی نمی‌آورد ‏انجام می‌دهم.‏

٣. پیروی از رژیم مناسب‏
من در طول فصل از یک رژیم متوازن و مناسب استفاده می‌کنم. دوست ندارم مثل یک تارک دنیا و انسان بی‌بند و بار ‏زندگی کنم. به همین دلیل به شرایط خودم اهمیت زیادی می‌دهم. رژیم غذایی ما به روز بازی بستگی دارد. وقتی سخت ‏تلاش کنید، مفید هستید و وقتی زیاد تلاش نکنید بی‌مصرف. این الگوی عملکردی من است.‏

نوشته شده توسط احسان فروتن | لينک ثابت | موضوع: توصیه های جو هارت به دروازه بان ها|[ رفتن به بالاي صفحه ] |

چگونه یک کاپیتان خوب باشیم؟ 

 

 

بسیاری از کارشناسان "ونسان کمپانی" را یکی از بهترین الگوها برای بررسی اثرات کاپیتانی می‌دانند. کاپیتان تیم قهرمان لیگ برتر ‏انگلیس و یکی از بهترین مدافعین میانی جهان درباره کاپیتان بودن صحبت می‌کند.‏


اجازه ندهید بازوبند، شخصیت شما را عوض کند
نمی‌توانم بگویم از زمانی که بازوبند به دستم می‌بستم فقط احساس کاپیتانی می‌کردم. وقتی اولین قراردادم را با ‏منچسترسیتی ثبت کردم، بازیکن خیلی معروفی نبودم اما دقیقا همین حس را در مورد توانایی‌های خودم داشتم. هیچ موقع ‏پسر بی‌دست و پایی نبودم و هیچ‌وقت هم فکر نمی‌کردم نقش کمتری به نسبت بقیه بازیکنان در تیم دارم. من قبل از بستن ‏بازوبند هم با هم تیمی‌هایم داخل زمین ارتباط داشتم و مطمئن بودم اگر چیزی در زمین از آن‌ها بخواهم، انجام می‌دهند. ‏کاپیتانی و رهبری برای من عادی بود، چون از دوران جوانی با این شخصیت بزرگ شده‌ام.‏
‏ ‏


همیشه بین مربی و هم تیمی‌هایتان باشید
من هرروز باید جوابگوی سوالات زیاد کسانی باشم که خودشان جواب‌ها را می‌دانند:"می‌تونی از مربی بخوای هفته دیگه ‏یک روز بیشتر به تیم استراحت بده؟" سوالی که شما از مربی می‌پرسید و می‌دانید جواب منفی خواهد بود. بعد دوباره ‏می‌پرسند "مربی چی گفت؟" و تو باید به آن‌ها بگویی: "گفت نه". به عنوان یک کاپیتان، این وظیفه شماست که برنامه‌های ‏تیم مثل رویداد‌های اجتماعی را سازماندهی کنید و مواظب باشید که هیچ بازیکنی در این قضایا احساس کم‌توجهی به خود ‏نکند.‏


در زمان‌ نیاز، با بازیکنان همفکری کنید
‏"پاتریک ویرا" بیشتر مواقع از بازیکنان قدیمی‌تر و حرفه‌ای می‌خواست بازیکنان جوان‌تر را راهنمایی کنند؛ چیزی که ‏انجامش باعث خوشحال ما می‌شد. بعضی وقت‌ها موقعیت ایجاب می‌کند بازیکنی را بغل کنم و یا در بعضی مواقع دیگر، ‏خیلی جدی از او انتقاد کنم. ما جوی در تیم بوجود آوردیم که همه دوست دارند به هم کمک کنند. من دوست دارم راه‌های ‏مختلفی را برای ارتقای توانایی‌های رهبری‌ام به کار ببرم‎. ‎
برای مثال رهبری تیم بخشی از کاری است که سعی می‌کنم انجام بدهم؛ چون حتی زمانی‌که ۱۷، ۱۸ ساله بودم هم همین ‏شخصیت در من وجود داشت. وقتی وارد رختکن می‌شوم، ایده‌های زیادی در ذهنم هست و ترسی هم از صحبت در مورد ‏آن‌ها ندارم. وقتی چیزی را می‌گویید، بقیه روی آن حساب می‌کنند و برای بدست آوردنش هرروز سخت تمرین می‌کنند. ‏بدون توجه به بازی که انجام می‌دهیم، همیشه عاشق رقابت هستم. در یک تیم بازنده، فرقی نمی‌کند درمسابقه یا تمرین؛ ‏بیشتر بازیکنان شرایط روحی بدی خواهند داشت و این باعث می‌شود بازیکنان خوب همیشه بخواهند در شرایط رقابت ‏قرار داشته باشند.‏


کاری کنید بقیه بازیکنان صدایتان را بشنوند
من قبل از بیرون رفتن از رختکن، برای تهییج تیم سر بچه‌ها فریاد می‌زنم. دقیقا مثل کاری که جو هارت می‌کند. بعضی ‏وقت‌ها نیاز دارید به بازیکنان چیزی بگویید و این کار را باید خیلی خوب و واضح انجام دهید. زمانی‌که اتفاقات بازی ‏مطابق میل شما پیش نمی‌رود، باید خیلی خونسرد‌تر باشید و به بازیکنان این نکته را گوشزد کنید که هنوز چیزی تمام ‏نشده. اگر ببازیم، همدیگر را به ادامه دادن و مایوس نشدن تشویق می‌کنیم. این به پیشرفت تیم کمک می‌کند. اول از همه ‏شما به عنوان کاپیتان باید روحیه خودتان را حفظ کنید و سپس تعصب خود را به تیم به بازیکنان دیگر نشان بدهید.‏
‏ ‏
‏ ‏
تیم را از حاشیه‌ها دور کنید
به عنوان کاپیتان باید بتوانید در درگیری‌های داخل زمین به عنوان اولین نفر تیم را از تشنج دور کنید. بعضی وقت‌ها باید ‏بتوانید به داور کمک کنید. شاید خیلی آسان نباشد اما بعضی وقت‌ها باید بتوانید از هم تیمی‌های خود در مقابل شیطنت ‏بازیکنان تیم حریف که می‌خواهند با رفتارخود روی تصمیم داور تاثیر بگذارند دفاع کنید. من همیشه باید اولین بازیکنی ‏باشم که در درگیری‌های داخل زمین برای دفاع از تیم و هم تیمی‌هایم وارد عمل می‌شوم.

نوشته شده توسط احسان فروتن | لينک ثابت | موضوع: چگونه یک کاپیتان خوب باشیم؟|[ رفتن به بالاي صفحه ] |

یک مربی بزرگ چطوراز دستیارانش کمک میگیرد؟ 

 

هر مربی سبک کاری مخصوص ‏به خودش را دارد، سبکی به شخصیت و نوع آموزش‌هایی که دیده بستگی دارد. با وجود این تفاوت‌ها، همه مربی‌ها در ‏سراسر دنیا نقاط مشترک زیادی با هم دارند. یکی از این نکات مشترک این است که همه آن‌ها می‌خواهند بهترین عملکرد ‏را داشته باشند و محصولی که تولید می‌کنند، بهترین محصول ممکن باشد. برای رسیدن به این هدف چه کاری باید انجام ‏داد:

جایگاه دست نیافتنی که برای خود درست کرده‌اید، بشکنید
اگر می‌خواهید بهترین عملکرد، محصول یا سرویس را ارائه دهید، باید با این قضیه کنار بیایید که شما همه چیز را ‏نمی‌دانید و متخصصانی هستند که از شما بیشتر می‌دانند. شما یک تیم از افراد با استعداد را استخدام کرده‌اید، پس از آن‌ها ‏استفاده کنید‎.

خجالت نکشید
کمک خواستن از دیگران نشانه شکست، شانه خالی کردن از مسئولیت یا استفاده نادرست از زمان نیست. دانستن ‏محدودیت‌های زمان و تخصص شما، یکی از خصیصه‌های کلیدی رهبر بودن است. شکست همیشه همراه غرور می‌آید.‏


پاداش بدهید
پاداش دادن یکی از المان‌های حیاتی هدف گذاری است. این کار وفاداری، روحیه و انگیزه بالای تیم شما را به همراه ‏خواهد آورد. شما به تنهایی موفق نمی‌شوید پس انگیزه دادن مداوم، مخصوصا به افراد همراه‌تان در بدست آوردن هدف‌ها، ‏بسیار موثر خواهد بود‎.

درخواست تان را بیان کنید
با وظایف زیاد و مسئولیت‌های بیش از اندازه، ذره‌ای کمک همیشه نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. اما همیشه به یاد داشته باشید ‏دیگران ذهن شما را نمی‌خوانند. هر چقدر هم حامی شما باشند، ممکن است متوجه نشوند چه فشاری را تحمل می‌کنید. ‏بسیاری از اوقات دیگران اصلا نمی‌دانند چگونه می‌توانند به شما کمک کنند. هیچ تاخیری به خرج ندهید. رک باشید و ‏بگویید به چه چیز و چه کسی برای انجام آن نیاز دارید‎. ‎

‏ ‏
دیکتاتور نباشید
همیشه راه‌های زیادی برای رسیدن به یک هدف وجود دارد. بسیار مهم است که همیشه راه و روش خودتان را به بقیه ‏تحمیل نکنید. دیکتاتور بودن نه تنها استرس خودتان را بالا می‌برد، بلکه می‌تواند دیگران را مقابل شما قرار دهد. اگر به ‏کسی برای انجام کاری اعتماد می‌کنید، اجازه دهید به روش خودشان آن را انجام دهند. ممکن است بعدا متوجه شوید که ‏حتی راه آن‌ها بهتر هم هست‎.

همیشه راهنما باشید
اگر برای توضیح دادن انجام یک کار یا روند به صورت صحیح زمان بیشتری بگذارید، در دراز مدت دیگران را بیشتر ‏جذب خواهید کرد. نه تنها آن‌ها کارشان را بهتر انجام می‌دهند، بلکه دفعات بعد هم برای کمک گرفتن به شما اعتماد ‏خواهند کرد. مطمئن شوید که افراد، منابع کافی آمار و اطلاعات برای انجام کارشان در اختیار دارند. این باعث می‌شود تا ‏کمتر برای کار‌های غیر ضروری‌تر درخواست کمک کنند‎. ‎
کمک کنید و کمک بگیرید
مزایای تقسیم وظایف همیشه دو طرفه هستند. زمانی که وقت شما را آزاد‌تر می‌کنند تا به مسائل مهم‌تر بپردازید، برای ‏طرف دیگر می‌تواند یک تجربه ارزشمند یادگیری باشد. همیشه مطمئن شوید که توصیه‌های کافی را به آن‌ها داده‌اید. ‏برای پاسخ دادن سئوالات‌شان همیشه صبور باشید. به آن‌ها زمان بدهید تا پیشرفت کنند. و مهم‌تر از همه، اعتمادتان را به ‏آن‌ها نشان دهید‎. ‎

مهربان باشید
بعضی اوقات ممکن است کاری که به بقیه محول می‌کنید، یکنواخت، وقت گیر یا ناخوشایند باشد. از این بابت احساس گناه ‏نکنید اما هیچ وقت ارزش کاری که انجام می‌دهند را پایین نیاورید. زمان نوشتن تقاضا، مودبانه و مهربان به آن‌ها تاکید ‏کنید که چرا به کمکشان نیاز دارید و چقدر این کار برای شما و تیم‌تان ارزشمند است‎.


با دقت انتخاب کنید
زمانی که با کار و استرس زیاد مشغولید، هر کمکی می‌تواند مفید باشد. اما باید مواظب باشید از چه کسی کمک ‏می‌خواهید. سپردن یک وظیفه به شخصی با مهارت‌های درست و تجربه لازم برای انجامش فوق العاده مهم خواهد بود. ‏اما سپردن آن به فرد اشتباه هیچ کمکی به شما نخواهد کرد. با تکرار زیاد توصیه‌ها، اصلاح اشتباهات و انجام دوباره آن ‏کار، ممکن است احساس کنید وقت‌تان را تلف می‌کنید. این هم همیشه مهم است که روند کار آن‌ها را دنبال کنید تا مطمئن ‏شوید کار را اشتباه انجام نمی‌دهند‎.

بگویید متشکرم
در نگاه اول ممکن است بسیار واضح باشد اما زمانی که فشار زیادی روی شماست و استرس دارید، به راحتی می‌توانید ‏آن را فراموش کنید. به او بگویید این کار منجر به چه نتیجه‌ای خواهد شد و او چه نقش مهمی در به ثمر رسیدن آن خواهد ‏داشت. اگر یک فرد قدر‌شناس باشید، در آینده پیدا کردن افرادی که به شما کمک کنند، بسیار راحت خواهد بود.‏

نوشته شده توسط احسان فروتن | لينک ثابت | موضوع: یک مربی بزرگ چطوراز دستیارانش کمک میگیرد؟|[ رفتن به بالاي صفحه ] |

اولین مربی رونالدو: کریس از ابتدا یک مبارز بود 

 


لازلو بولونی، اولین مربی دوران حرفه ای کریستیانو رونالدو، در مصاحبه با فرانس فوتبال به تمجید از شاگرد سابق خود پرداخت و گفت:" کریستیانو از همان ابتدا یک مبارز بود و برای رسیدن به اهدافش سخت تلاش می کرد. در باشگاه همه چیز را برای او مهیا کرده بودیم و او در عین جوانی، احترام ویژه ای به گروه می گذاشت و فردی بسیار نزدیک به خانواده اش بود.
کریستیانو البته در آن زمان خیلی بیش از حد در بازی ها دریبل می زد و گاهی حرکات فانتزی او اغراق آمیز بود. همیشه از او می خواستم که این حرکاتش را اصلاح کند تا به بازیکن بهتری تبدیل شود.او بدون شک بهترین بازیکن حال حاضر دنیاست."

نوشته شده توسط احسان فروتن | لينک ثابت | موضوع: اولین مربی رونالدو: کریس از ابتدا یک مبارز بود|[ رفتن به بالاي صفحه ] |

توصیه جالب رونالدو به فوتبالیست های جوان 

 

رونالدو پس از دریافت توپ طلای سومش، صراحتا عنوان داشت که انگیزه هایش برای دریافت توپ طلای بعدی و رسیدن به رکورد مسی بیشتر از گذشته شده است و در سال 2015، برای این مهم تلاش خواهد کرد.
کریستیانو در مصاحبه با روزنامه نگار معروف "مارسلو روبلو"، گفت:" می خواهم به بهترین فوتبالیست تاریخ تبدیل شوم. همیشه هدفم این بوده که در حرفه ام بهترین باشم. اگر اینگونه فکر نکنید، به افتخاری دست پیدا نخواهید کرد.هر روز تلاشم را در تمرینات بیشتر می کنم و هر روزی که می رسد برای من داستان متفاوت و نویی دارد.
استعداد برای رسیدن به موفقیت شرط مهمی است اما داشتن استعداد، بدون استمرار در تمرینات و رعایت نظم و انضباط، فایده ای ندارد. بدون تلاش کردن، امکان ندارد به موفقیت برسید. این مهمترین رمز موفقیت من بوده است."

بهترین بازیکن دو سال اخیر فوتبال دنیا در پیامی به جوانان گفت :" همیشه خوشبین باشید. حرفه ای فکر کرده و از تلاش کردن غافل نشوید؛ چرا که مهمترین راه رسیدن به موفقیت است. در این راه البته کمی شانس هم تاثیرگذار است."

 

 

نوشته شده توسط احسان فروتن | لينک ثابت | موضوع: توصیه جالب رونالدو به فوتبالیست های جوان|[ رفتن به بالاي صفحه ] |

پیشگیری از آسیب‌های ورزشی در سرما با گرم کردن اصولی 

راه عمده جلوگیری از آسیب‌دیدگی‌های ورزشی در فصل سرما خوب گرم کردن است.

 

 

 

 

  گرم کردن خوب از عوامل جلوگیری از آسیب دیدگی است، چرا که وقتی فرد بدن خود را خوب گرم کند تمام چرخه‌های بدنی آماده‌اند تا حرکات ورزشی را تحمل کنند. این مهم‌ترین عامل می‌باشد و عامل دیگر این است که تمرینات را به سمتی ببریم که گردش خون زیادتری برای بدن بوجود آید. در شرایط هوای سرد احتیاج است بازیکنان زمان و مسافت بیشتری را به  خود اختصاص بدهند که این پروسه باعث می‌شود دمای بدن بالا باشد و حرارت داخلی بدن کمک می‌کند که آن تمرین بهتر انجام شود.

 

 

 

وی ادامه داد: در بحث سرد کردن هم بهتر است همراه آن تحرک باشد، به طور مثال مرسوم است که برای سرد کردن بازیکنان ابتدا راه بروند و سپس حرکات کششی انجام دهند. سرد کردن در هنگام سرما باید انجام شود چرا که بدن پس از ورزش کردن عرق می‌کند و ایستادن و به طور مستقیم ورزش را متوقف کردن باعث می‌شود فرد در معرض سرما قرار بگیرد که منجر به سرماخوردگی یا حتی آلرژی می‌شود.

 

 

 

  هر چقدر که از زمان تمرین به جلوتر می‌رویم، پوشش تمرینی باید عوض شود و به لباس پوشیدن تنوع داد، چرا که این شرایط باعث می‌شود که بدن سازگاری بیشتری با محیط سرد داشته باشد. همچنین با ورزش در هوای سرد گردش خون بیشتر می‌شود که این خود حرارت و آب بیشتری را به بدن می‌رساند و در نهایت باعث می‌شود که مقدار دمای داخلی بدن تنظیم شود.

 

 

 

چیزی که بسیار مهم است و بخش عمده را در بر می‌گیرد، خوب گرم کردن است. همچنین استفاده از مایعات هنگام تمرین را توصیه می‌کنیم، چرا که آب بدن در تمرین و در شرایط سرما کم می‌شود و حتما با استفاده از مایعات باید این کمبود بدن جبران شود. در نهایت این را هم باید بگوییم که برای بازیکنان خواب بسیار مهم است و باید شرایط مناسب زمانی برای خوابیدن در نظر گرفت.

 

 

 

معمولا در هوای سرد وقتی مصدومیتی پیش می‌آید به دلیل این‌که هورمون‌هایی در بدن ترشح می‌شوند، بازیکن درد مصدومیت را چندان متوجه نمی‌شود، به همین دلیل به بازیکن توصیه می‌شود که در صورت پیش آمدن این شرایط، حتما آن را پیگیری کند چرا که به مصدومیت‌هایی از جمله خون مردگی، مرگ سلولی یا شکستگی حتما باید خیلی زود رسیدگی شود تا مشکلات بیشتری بوجود نیاید.

نوشته شده توسط احسان فروتن | لينک ثابت | موضوع: پیشگیری از آسیب‌های ورزشی در سرما با گرم کردن اصو|[ رفتن به بالاي صفحه ] |

نکاتی برای انتخاب مربی فوتبال  

انتخاب مربی فوتبال آن طور که اکثرا تصور می‌کنیم کار ساده‌ای نیست. مربی فوتبال  باید قابلیت لازم و شاخصه‌های مهم را داشته باشد.

 

 

چند نکته مهم برای انتخاب مربی فوتبال  به شرح زیر است.

 

1- مربی فوتبال باید مدرک معتبر مربیگری داشته باشد. گاهی اوقات افراد از اشخاصی که مربی  فوتبال نیستند اما آگاهی‌هایی درباره تمرین‌های ورزشی دارند برای انجام برنامه‌ی ورزشی کمک می‌گیرند. با این حال بهتر است که از مربی حرفه‌ای استفاده کنید، مربی که مدرک نداشته باشد ممکن است تمرین‌هایی بدهد که به بدن ورزشکار آسیب بزند. مربی  فوتبال نیز مانند یک جراح یا یک دندانپزشک باید در شغل خود حرفه‌ای باشد.

 

2- با مربی کار کنید که با او راحت هستید. مربی که به شما زور بگوید و معتقد باشد که باید درد بکشید تا در ورزش پیشرفت کنید مناسب نیست. مربی باید در عین حال که تمرین‌های کارسازی به شما می‌دهد، از شما حمایت کند. شما باید از کار کردن با مربی خود لذت ببرید و منتظر هر جلسه تمرین باشید حتی اگر تمرین سخت انجام دهید.

 

3- مربی که زیاد برای شما خرج بتراشد مناسب نیست. بعضی از مربی‌های فوتبال بازیکنان را تشویق می‌کنند تا مرتب مکمل بخرند و مصرف کنند و به هر طریق هزینه بازیکن را افزایش می‌دهند. مربی باید در کار خود خبره باشد و بازیکن را به خریدن لوازمی که نیازی به آن‌ها ندارد تشویق نکند.

 

4- مربی که تنها به کار خود به عنوان یک شغل نگاه می‌کند مناسب نیست. هنگامی که افراد به کار خود تنها به عنوان یک شغل نگاه می‌کنند، آن کار را خوب و درست انجام نمی‌دهند، بهتر است مربی پیدا کنید که کار خود را دوست دارد.

 

5- مربی که در تمرین‌ها تنوع ایجاد نکند مناسب نیست. انجام یک تمرین ثابت در تمام جلسات خسته کننده است. هنگامی که از برنامه تمرینی خود خسته شوید آن را ادامه نخواهید داد.

 

6- مربی که زیاد از زندگی شخصی خود صحبت می‌کند کارآمد نیست. بعضی از مربی‌ها به بازیکن به عنوان دو گوش برای درد دل کردن نگاه می‌کنند. مربی که زیاد از مشکلات شخصیت خود صحبت می‌کند انرژی منفی به بازیکن می‌دهد.

نوشته شده توسط احسان فروتن | لينک ثابت | موضوع: نکاتی برای انتخاب مربی فوتبال|[ رفتن به بالاي صفحه ] |